ceramicstemă naţională a Moldoveisunflowervieambasadaambasada

Linia telefonică de urgență:
(0090) 5386872101
Pentru situații excepționale – accidente cu victime, decese, calamități naturale, alte situații de excepții.
La acest număr nu se fac programări și nu se oferă informații de ordin consular.Privatization

Consulatului general la Istanbul Centrul de Apel

ASP Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie

Invest

antitrafic

E-services Chamber

Adresa ambasadei:

Kaptan Paşa sok., No. 49,
06700 G.O.P., Ankara, Turcia

Tel.: (+ 90 312) 446 55 27
Fax: (+ 90 312) 446 58 16
E-mail: ankara@mfa.md

Oportunităţi de Afaceri

Concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare


1. Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează că Ministerul Mediului al Republicii Moldova anunţă intenţia de a stabili un raport de concesiune a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova.

2. Obiect al concesiunii sunt lucrările de cercetare geologică, inclusiv prospectare şi evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile de importanţă naţională în scopul depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaz, petrol) în partea de sud a teritoriului Republicii Moldova, mărginită la nord cu linia Ungheni – Basarabeasca (punctele unghiulare ale căreia sunt stabilite în documentaţia standard), cu ulterioara lor exploatare.

3. Durata concesiunii – 5 ani, cu ulterioara lor exploatare pe un termen de 40 de ani, cu posibilitatea extinderii unice a acestui termen cu o perioadă de 5 ani, la solicitarea concesionarului, dar care nu va depăşi cumulativ perioada de concesiune de 50 ani.

4. Concesionarul va fi selectat prin intermediul concursului public. Procedura de desfăşurare a concursului este descrisă în documentaţia standard. Documentaţia standard poate fi obţinută la oficiul de pe adresa indicată mai jos contra unei plăţi nerambursabile de 2000 (două mii) lei moldoveneşti. Plata se va efectua la următoarul cont trezorerial: Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, adresa poştală: str. Mitropolit Dosoftei, 156, Chişinău, MD-2004

Mai multe detalii pot fi consultate în următorul Comunicat al Agenţiei proprietăţi publice.


Dragi prieteni,

Biroul pentru relații cu diaspora (BRD) este în căutare de oameni de afaceri și manageri originari din Republica Moldova, stabiliți peste hotare.
Suntem siguri că există multe astfel de persoane în lume și vă invităm să ne ajutați să îi găsim, completând formularul online:
http://bit.ly/28ZUXIT

Persoanele eligibile (conform criteriilor specificate mai sus) vor fi invitate la Forumul de Afaceri al Diasporei (Diaspora Business Forum), ediția a II-a, cu tematica ”Oportunități de dezvoltare locală”, organizat la Chișinău, pe 21 august 2016, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova.

Vă mulțumim anticipat pentru receptivitate și implicare!Programul PARE 1+1

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie "PARE 1+1" pentru anii 2010-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 972 din 18.10.2010 pe parcursul a cinci ani a fost implementat cu succes de către ODIMM, ceea ce a contribuit la prelungirea acestuia până în anul 2018.
Programul „PARE 1+1" este destinat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care doresc să investească în iniţierea sau extinderea unei afaceri.
Scopul Programului reprezintă mobilizarea resurselor umane şi financiare ale cetăţenilor Republicii Moldova plecaţi peste hotarele ţării în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
Obiectivele Programului sunt următoarele:

  1. creşterea nivelului de informare a lucrătorilor migranţi din Republica Moldova şi a beneficiarilor de remitenţe privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în ţara de origine;
  2. sporirea abilităţilor antreprenoriale în rândul lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe;
  3. stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitenţe;
  4. facilitarea accesului lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe la resursele financiare necesare înfiinţării/dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova;
  5. promovarea culturii financiare şi a economiilor.

La Program pot participa:

  1. lucrătorii migranţi din Republica Moldova;
  2. rudele de gradul întâi ale lucrătorilor migranţi.

In cadrul Programului, antreprenorii au posibilitatea să beneficieze de un grant în sumă de până la 200 mii lei, în baza regulii „1+1", care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE.
Pe parcursul implementării Programului au beneficiat de instruire în domeniul antreprenorial 1292lucrători migranţi şi rude de gradul 1 ale acestora. Au fost finanţate 717 întreprinderi, inclusiv 357 din acestea nou-create. Suma granturilor transferate în cadrul Programului a constituit cea 125 mii. lei. Investiţiile efectuate în economie de către beneficiarii Programului au depăşit 340 mii. lei. Remitenţele beneficiarilor Programului provin din 40 state ale lumii, preponderent din Italia, Rusia, SUA, Grecia, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Franţa şi România,
Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie sa întrunească următoarele condiţii:

a) să fie cetăţean al Republicii Moldova;
b) să fie lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul 1 - beneficiar de remitenţe;
c) să intenţioneze să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
d) să dispună de capital propriu, provenit din remitenţe şi să poată confirma prin prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare (contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor; extras din conturi bancare; copiile dispoziţiilor de transfer bancar, declaraţii vamale).
Componentele Programul sunt:

I. Informare şi comunicare;
II. Instruire şi suport antreprenorial;
III. Finanţarea afacerilor / Regula 1+1;
IV. Monitorizare post-finanţare şi evaluare.
Pentru implementarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor prevăzute în PARE 1+1 responsabilă esteOrganizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM).
PARE 1+1 tinde să faciliteze şi în continuare accesul la finanţare al migranţilor şi rudelor de gradul I ale acestora, contribuind, totodată, la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea practicilor bune de gestionare a afacerilor din statele gazdă ale migranţilor şi crearea unei pârghii pentru introducerea inovaţiilor şi know-how-urilor.
Mai multă informaţie despre Program poate fi accesată pe pagina web: http://www.odimm.md/pare. Telefon de contact 022 22 50 01.